Day: Tháng Tám 30, 2021

Đăng ký và Thanh toán

Thay đổi gói thanh toán – iOS

Chúng tôi muốn hướng dẫn bạn thay đổi gói thanh toán của mình thông qua App Store. Đi tới Settings(Cài đặt) và nhấn vào thông tin tài khoản của

Đăng ký và Thanh toán

Quy trình hủy – App Store

Tôi đã đăng ký thông qua App Store Nếu bạn đã đăng ký qua App Store (iTunes), xin lưu ý rằng chúng tôi không thể

Cơ bản] Cách hủy đăng kí ứng dụng trên Google Play | Tinh tế
Đăng ký và Thanh toán

Quy trình hủy – Google Play

Tôi đã đăng ký với Google Play Hãy nhớ rằng việc gỡ cài đặt ứng dụng sẽ không tự động hủy đăng ký. Nếu bạn

Screen_Shot_2018-11-27_at_16.39.04.png
Đăng ký và Thanh toán

Chính sách hoàn tiền

Tại Lingokids, chúng tôi hiểu rằng tai nạn là một điều luôn xảy ra hàng ngày! Tôi đã đăng ký thông qua Apple: Thật không

Day: Tháng Tám 30, 2021

Đăng ký và Thanh toán

Thay đổi gói thanh toán – iOS

Chúng tôi muốn hướng dẫn bạn thay đổi gói thanh toán của mình thông qua App Store. Đi tới Settings(Cài đặt) và nhấn vào thông tin tài khoản của

Đăng ký và Thanh toán

Quy trình hủy – App Store

Tôi đã đăng ký thông qua App Store Nếu bạn đã đăng ký qua App Store (iTunes), xin lưu ý rằng chúng tôi không thể

Cơ bản] Cách hủy đăng kí ứng dụng trên Google Play | Tinh tế
Đăng ký và Thanh toán

Quy trình hủy – Google Play

Tôi đã đăng ký với Google Play Hãy nhớ rằng việc gỡ cài đặt ứng dụng sẽ không tự động hủy đăng ký. Nếu bạn

Screen_Shot_2018-11-27_at_16.39.04.png
Đăng ký và Thanh toán

Chính sách hoàn tiền

Tại Lingokids, chúng tôi hiểu rằng tai nạn là một điều luôn xảy ra hàng ngày! Tôi đã đăng ký thông qua Apple: Thật không

Shopping Cart